KVALITETSARBETE OCH RIKTLINJER VID SYNPUNKTER PÅ UTBILDNINGEN


I enlighet med den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011 omfattas även friskolor av delar av förvaltningslagen; då i huvudsak av de avsnitt som berör krav på ett aktivt kvalitetsarbete men också myndighetsutövning mot enskild.

På Ebba Braheskolan vill vi hela tiden förbättra oss! Därför är kvalitetsarbete en naturlig del av vår vardag. Årligen låter vi elever, föräldrar och personal utvärdera vår verksamhet.

Kvalitetsarbetet syftar till att kontinuerligt förbättra verksamheten genom att identifiera utvecklingsområden samt vidta åtgärder för att nå våra högt ställda mål.

Ebba Braheskolan planerar, följer upp och analyserar systematiskt skolans resultat i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål. Exempel på verktyg som används i vårt pågående kvalitetsarbete är utvecklingssamtal med elever, medarbetarsamtal, kursutvärderingar av lärare, uppföljning av kunskapsutveckling genom standardiserade diagnoser, utvärderingar vid terminsslut, löpande utvärderingar av arrangemang såsom gästföreläsningar och studiebesök samt jämförelse av intern och offentlig statistik.

Av den nya lagen framgår också (4 kap. 8 § 2010:800) att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om det vid uppföljning framkommer att det finns brister i verksamheten är huvudmannen skyldig att se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

För att kunna bli ännu bättre behöver vi återkoppling från dig som elev eller förälder. Om du har synpunkter på eller vill överklaga ett av skolan fattat beslut skall det därför göras skriftligt till rektor. Tala om vilket beslut du överklagar och vilken ändring du begär. Motivera också varför du anser att denna ändring är nödvändig. Dina synpunkter skall ha kommit rektor tillhanda inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Skollagen och förvaltningslagen finner du på www.riksdagen.se

FÖR ELEVER


KONTAKT


info@ebbabraheskolan.se
Tel: 08-518 300 50

Ebba Braheskolan AB
Kvarnholmsvägen 89
131 31 Nacka